Op zoek naar uw apps? Klik op het accountpictogram in de rechterbovenhoek van de pagina.

Gewasmonitoring werpt vruchten af

Hero Image

Een slecht gedeelte van een perceel is niet altijd met het blote oog te zien. Pas als bijvoorbeeld de aardappels boven komen, kan blijken dat de groei en de opbrengst te wensen over laten. Het monitoren van een perceel kan helpen bij de bemesting en uiteindelijk bij het behalen van de gewenste opbrengst.

Te weinig nutriënten, droogte, een andere pootafstand, een te hoge of juist te lage pH-waarde. Een lagere opbrengst kan allerlei oorzaken hebben. Wordt er achteraf een probleem geconstateerd, dan is daar niet veel meer aan te doen. Het is dan zaak om voor het volgende teeltseizoen het probleem op te lossen. Het is dus beter om op de zaken vooruit te lopen en eventuele problemen vroegtijdig in kaart te brengen. Met behulp van sensortechniek is dat snel en efficiënt te doen.

Reflectie meten
De CropSpec-sensoren van Topcon die ingezet worden voor gewasmonitoring, worden op het dak van de trekker gemonteerd. Op die positie zitten ze niet in de weg en wordt een groot sensoroppervlak gecreëerd. Bovendien kunnen de sensoren snel gedemonteerd worden om ze te gebruiken op een andere trekker. CropSpec werkt met de Topcon consoles uit de X-series. De techniek brengt de variatie in een perceel in beeld. De sensoren meten de reflectie van de plant en bepalen zo het chlorofylgehalte. Dat gehalte hangt samen met de stikstofconcentratie in het blad. Op die manier kan bepaald worden hoeveel er bijvoorbeeld bemest moet worden. Daardoor is de gift nooit hoger dan nodig.

Terugverdienen
Bij gewasmonitoring draait het om het behalen van een efficiënte in- en output. Het doel: met alleen de hoognodige middelen een zo hoog mogelijke opbrengst behalen. De data die worden verzameld met de sensortechniek helpen bij het in de gaten houden van de gezondheid van het gewas. En aan de  hand van de data kan de bemesting variabel worden toegepast. Dat zorgt voor kostenverlaging en bovendien voor een opsteker voor de slechte delen van een perceel. In de praktijk blijkt dat het bijsturen door middel van variabele bemesting in aardappelen kan leiden tot een meeropbrengst van drie ton. De voordelen zitten niet alleen in het efficiënt omgaan met middelen, maar ook in een brandstof- en arbeidsbesparing. Op die manier is de investering in gewasmonitoring snel terug te verdienen.

Artikelen